«
«
جان من را حفاظت کنید
جان من را حفاظت کنید

حیات وحش

میراث پارسیان

سرزمین ما ایران خانه‌ی حیات وحشی متنوع و ارزشمند است؛ زیستگاه جان‌دارانی که بخشی از میراث طبیعی ما به‌ شمار می‌روند و پناهگاه بازماندگانی که هم‌اکنون در خطر انقراض و نابودی هستند.

میراث پارسیان

پشتیبان جان

علت وجودی و تمام فعالیت‌های موسسه‌ی میراث پارسیان حمایت از حیات و پشتیبانی از جان است؛ نه‌تنها جان حیوانات و گیاهان بلکه جان خود ما انسان‌ها، که در گروی سلامت چرخه‌ی طبیعت و «جان زمین» است.

«باهم» حفاظت کنیم

میراث پارسیان، با کاوش و مطالعه‌ی مستمر در طبیعت و منابع علمی، بستری مناسب را برای مشارکت همه در جهت حفاظت از میراث طبیعی کشورمان فراهم می‌کند تا با آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی درست همه‌ باهم به ماندگاری تنوع زیستی و گونه‌های در حال انقراض کمک کنیم.

باشیم

تا بمانند

همراهی، حمایت و مشارکت شما در حفظ این میراث تاثیرگذارترین و مهم‌ترین کار در جهت کاهش تهدیدهای حیات وحش و زنده‌ماندن و باقی‌ماندن هم‌خانه‌هایمان در ایران است.

#بامابمان

 

Persian Wildlife Heritage Foundation

Iran is home to a diverse and precious range of wildlife; it provides habitat for species that are part of our natural heritage and is a sanctuary for many at risk of extinction.

Persian Wildlife 

Guarding Life

The mission, objective and operations of the Persian Wildlife Heritage Foundation is to protect ‘life’; not only the lives of flora and fauna but also the lives of us humans. We all depend on the healthy cycle of nature of our living planet.

A Collective Effort

Through continuous research and study of nature and science, the Persian Wildlife Heritage Foundation has created a forum for all in protecting our country’s natural heritage. By building the culture of conservation and creating awareness amongst communities, we can collectively protect our biodiversity and those species in danger of extinction.

Join to Save the Wild 

Your support and participation for the protection of our heritage are the most important and effective ways to reduce threats to wildlife and the survival of our native habitat.

Share This: