پروژه پلنگ, گلستان

نام پروژه: حفاظت از پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان

 

برای آشنایی بیشتر با پروژه یه این لینک مراجعه کنید.

برای آشنایی بیشتر با پلنگ ایرانی به این لینک مراجعه کنید.