«
«
منشور اخلاقی موسسه حیات وحش میراث پارسیان
منشور اخلاقی موسسه حیات وحش میراث پارسیان

من به عنوان یکی از داوطلبان موسسه، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا با همراهی و یکدلی، چشم‌انداز و اهداف موسسه را که حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی می باشد، محقق کنم.

من همراه با ارزش گذاری، قدر دانی و ثبت ایده های افراد به نام خودشان و نادیده نگرفتن حتی کوچکترین فعالیت، کمک می کنم تا نیروی انفرادی را به نیروی کنش جمعی تبدیل نمایم.

من تلاش می نمایم که از موجودیت و پایداری موسسه تا زمانی که در راه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی تلاش و اقدام می نماید، حراست نمایم.

من بر این باورم که تک تک انسان ها، در عین داشتن عقاید و اندیشه های متفاوت دارای کرامت ذاتی هستند؛ بر این اساس، رفتار من با هر یک از اعضای موسسه، بر اساس احترام به شأن و کرامت ذاتی بوده و تلاش می‌کنم که با روحیه ای آکنده از مهر و محبت، این تفاوت ها را به رسمیت بشناسم. فراموش نمی کنم که آنچه در موسسه قابل نقد است رفتارها و رویه ها هستند، و این اقدام باید بدون بی احترامی به شخصیت افراد، غیبت و بدگویی و به صورت نقد حضوری صورت پذیرد.

من تلاش خواهم کرد که رفتاری مبتنی بر محیط زیست را در زندگی شخصی، خانوادگی و نیز در دفتر موسسه و در جریان فعالیت‌های گروهی و در کل اجتماع پیشه خود کنم.

من تلاش خواهم کرد که خود را به اصول مسئولیت پذیری، شفافیت، گزارش دهی، پاسخگویی، مشارکت فعال و رعایت حقوق دیگران و به طور کل رفتاری مردم‌محور و مشارکتی در موسسه متعهد بدانم و رعایت چنین اصولی را از ارکان موسسه نیز درخواست می نمایم.

تاکید ما در فعالیت گروهی در موسسه برصداقت، همکاری و همدلی است، پس:

من با همدلی کارها را پیش می برم یعنی موفقیت همکار من عین موفقیت من است. صداقت یعنی جز عین واقع چیزی را به دیگران انتقال نخواهم داد حتی اگر به ضرر من باشد و همکاری یعنی در صورت امکان از هیچ تلاشی اعم از در اختیار قرار دادن تجارب، اطلاعات و حتی کمک فیزیکی در جهت پیشبرد اهداف موسسه به همکار خود دریغ نخواهم کرد.

 داشتن نظم از مهمترین ارکان فعالیت گروهی است و در پیشبرد اهداف بسیار موثر است.همه داوطلبین در برابر اساسنامه، آیین‌نامه و منشور اخلاقی موسسه برابر هستند و لازم است که با تکیه بر اصول رفتار برابر و عدم تبعیض با همه داوطلبین موسسه برخورد شود. داوطلبینی که بر خلاف اهداف و شئونات موسسه(رعایت منشور اخلاقی) فعالیت نمایند و یا اقدامات مکرری در زمینه تخریب و آلودگی محیط زیست انجام داده و تذکر هیات مدیره مؤثر واقع نشود، به پیشنهاد هیات مدیره عضویت آن ها در موسسه لغو خواهد شد.

برای بازنگری در اصول منشور اخلاقی حاضر، پیشنهادات در طول زمان توسط هیات مدیره جمع‌آوری و در جلسات برنامه‌ریزی موسسه، پیش نویس آن تهیه و مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید تصویب می‌گردد. اعضای این موسسه خود را ملزم می دانند که به اصول درج شده در این منشور اخلاقی متعهد باشند.

 

Share This: