«
«
همکاری و تعاون با سازمان حفاظت محیط زیست
همکاری و تعاون با سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست ایران متولی قانونی مسائل مربوط به محیط زیست در ایران است و ریاست آن یکی از معاونان ریاست جمهوری محسوب می‌شود. موسسه حیات وحش میراث پارسیان از نخستین گام تاسیس و آغاز به فعالیت همواره کوشیده است در تعامل پیوسته با سازمان باشد و به طور داوطلبانه همه فعالیت‌ها و گزارش‌های میدانی و حتی مالی خود را به طور شفاف در اختیار مدیران سازمان قرار دهد. ما در موسسه حیات وحش میراث پارسیان، ضمن حفظ استقلال و حق انتقاد به عملکرد سازمان، کوشیده‌ایم در حد توان خود بازوی کمکی سازمان در پیشبرد اهداف حفاظت از محیط زیست این بخش از دولت در سطح ملی باشیم. از سوی دیگر، بسیاری از فعالیت‌های ما به عنوان یک سازمان مردم نهاد نیاز به کسب مجوز از سازمان و پشتیبانی این نهاد دولتی دارد. ما از ابتدای تاسیس موسسه از حمایت‌های همه جانبه سازمان برخوردار بوده‌ایم، بدون آن که کوچکترین بار مالی برای آن ایجاد کرده باشیم.

Share This: