«
«
بررسی وضعیت بوم‌شناسی و تعارض‌های خرس سیاه آسیایی
بررسی وضعیت بوم‌شناسی و تعارض‌های خرس سیاه آسیایی

ایران غربیترین منطقهی پراکندگی خرس سیاه آسیایی است. در ایران زیرگونهی بلوچی خرس سیاه آسیایی زندگی میکند، که تنها در ایران و پاکستان یافت میشود و همانند یوزپلنگ آسیایی در معرض انقراض است. در ایران خرس سیاه بلوچی در استانهای کرمان، هرمزگان و سیستان بلوچستان باقی مانده است، اما دانستههای ما در بارهی پراکندگی و زیست‌گاههای این جانور و همچنین عادات و رفتار و زیستشناسی آن بسیار اندک است. مؤسسهی حیات وحش میراث پارسیان و کانون محیط‌بان در فعالیتی مشترک به کمک سازمان حفاظت محیط زیست در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان طی دو سال گذشته به بررسی زیستشناسی و بومشناسی خرس سیاه آسیایی پرداخته‌اند. مهمترین عامل تهدیدکنندهی خرس سیاه آسیایی تعارض نیازهای این جانور با خواستههای انسان است. دستآوردهای پروژه تاکنون شامل اطلاعات بیولوژیک و روابط این جانور با جوامع محلی بوده است.

در کنار اینها مؤسسه به تهیه و پخش فیلمهای مهدی چلانی از خرس سیاه با نامهای «مَم، خرس سیاه بلوچی» و  «خرس کوچولو» کمک کرده است و برای ارتقای سطح عمومی آگاهی در بارهی خرس سیاه آسیایی کتاب کودک خرس سیاه را به علی گلشن سفارش داده است.

گروه صنعتی بارز از پاییز ۱۳۹۱ به طور مستمر به حفاظت از خرس سیاه آسیایی کمک مالی میکند.

اخبار مرتبط با پروژه:

تیم فوتبال میراث پارسیان، حامی خرس سیاه آسیایی، در جام رمضان شرکت می‌کند

خرس سیاه آسیایی و مردم

دو تیم فوتبال سفرای محلی خرس سیاه در استان کرمان

Share This: