«
«
ما که هستیم
ما که هستیم

موسسه حیات وحش میراث پارسیان براى کمک به حفظ طبیعت و حیات وحش ایران و جلوگیرى از نابودى جانوران این کشور و زیستگاه هاى آنها، که به دلیل رشد جمعیت و توسعه محدوده هاى فعالیت انسانى بسیار آسیب پذیر شده اند، تشکیل شده است.
ما بر این باوریم که پیشبرد اهداف حفاظتى جز از طریق همکارى مردم با مسؤولان امکان‌پذیر نیست. مردم به  عنوان میراث داران  این طبیعت کهن در نگه‌دارى از آن و تحویل بی‌کم و کاستش به نسلهای آینده مسؤول‌اند.  به همین ترتیب، مسؤولان نیز وظیفه دارند تا از این میراث پرارزش به درستى امانت‌دارى کنند.
هدف و ماموریت ما گسترش آگاهى‌هاى عمومى درباره ضرورت پاسدارى از طبیعت و حیات وحش ایران و ترویج ارزش های این میراث  کم نظیر از یک سو و تعریف و اجراى طرح هاى علمى و سنجیده براى کمک به حفظ گونه‌هاى در معرض خطر و زیستگاه‌هاى شکننده حیات وحش است. ‌پیش از اجراى هر گونه طرحى پژوهش هاى دقیق صورت مى‌گیرد وعواملى که مسبب اصلى به خطر انداختن بقاى گونه‌های پرارزش این سرزمین است مشخص مى‌شود.
موسسه حیات وحش میراث پارسیان غیرانتفاعى و عام المنفعه است و توسط هیأت امنایى متشکل از شهروندان خوشنام و خیرخواه اداره مى‌شود. امور اجرایى موسسه را هیات مدیره‌اى مجرب متشکل از افراد متخصص در حفاظت و مدیریت منابع طبیعى اداره مى‌کند. همکاران موسسه از دو گروه تشکیل شده اند: کارشناسان تمام وقت و داوطلبان. همگى افراد گروه نخست و بیشتر داوطلبان تخصص‌هاى مرتبط با اکولوژى و امور حفاظت از حیات وحش دارند.
ما دست همکارى به سوى همه سازمان‌هاى مردم‌نهاد که در حوزه محیط زیست فعالیت دارند دراز کرده‌ایم، و در پروژه هاى خود تلاش داریم تا جاى ممکن از همکارى و فعالیت مشترک با آنان بهره‌مند شویم. به همین شیوه، همواره خود را یاور و همکار ارگان رسمى مسؤول محیط زیست کشور، یعنى سازمان حفاظت محیط زیست ایران، دانسته‌ایم و کوشیده‌ایم در حد توان خود طرف مشورت کارشناسان پرتلاش آن سازمان باشیم.
تمامى هزینه‌هاى موسسه از منابع مردمى، اعم از هیات امناء و سایر نیکوکاران و دوستداران طبیعت، تامین مى‌شود. طرح‌هاى اجرایى موسسه، چه پژوهشى و آموزشى و چه میدانى و کاربردى، به صورت پروپوزال توسط کارشناسان موسسه و در صورت لزوم بیرون موسسه بررسی می‌شود؛ پیشنهاد پذیرفته شده سپس در هیات مدیره مطرح مى‌گردد و پس از تایید و تامین بودجه به مرحله اجرا در مى‌آید.

 

Share This: