«
همکاری با ما
همکاری با ما

فراخوان همکاری برای پست مدیر عامل در موسسه حیات وحش میراث پارسیان

موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان قصد استخدام مدیرعاملی دارد که بتواند با نظارت بر کلیه فعالیت‌ھا و نیز با ایجاد راھبری مؤثر، آن را در مسیر رشد و شکوفایی قرار دھد. این مسؤولیت فرصتی کم‌نظیر برای پیش‌قدم بودن در حفاظت از حیات‌وحش ایران خواھد‌بود.

برای اطلاعات بیشتر فایل را مطالعه نمایید.

از متقاضیان درخواست میشود رزومه، تقاضا نامه (cover letter)، و اطلاعات تماس دو معرف را تا تاریخ ۷ آذر ١٣٩۶به خانم نیلوفر بیانی به آدرس ایمیل niloufar.b@persianwildlife.org بفرستند.

Share This:

برنامه‌های حفاظتی
آگاه‌سازی و آموزش
رویدادها